Aktualności

Malbork, 25 maja 2020 r.

KOMUNIKAT  W  SPRAWIE  DZIAŁALNOŚCI  MSM

Od dnia 26 maja 2020 r. Malborska Spółdzielnia Mieszkaniowa, wznawia bezpośrednią obsługę mieszkańców, przy zachowaniu wymogów sanitarnych wynikających z odrębnych przepisów. Nadal istnieje ryzyko związane z pandemią i zakażenia koronawirusem, w związku z tym wizyty osobiste w siedzibie Spółdzielni będą możliwe jedynie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
tel. 55 6460600.

Na wizytę w Spółdzielni może zgłosić się wyłącznie wnioskodawca bądź osoba, która posiada jego pisemne upoważnienie.

  Uwaga! W trakcie wizyty w Spółdzielni prosimy o bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad  sanitarnych:

 1. Ze względów bezpieczeństwa – w pokoju, oprócz pracowników Spółdzielni, może przebywać tylko jeden interesant.
 2. W trakcie wizyty prosimy o bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego, w tym:
 3. obowiązkowego noszenia maseczek,
 4. zachowania dwumetrowego odstępu,
 5. dezynfekcji rąk płynem dostępnym przy wejściu.
 6. Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie przyprowadzać do Sp-ni dzieci oraz osób towarzyszących.

Zalecamy aby nasi mieszkańcy, we wszystkich sprawach prowadzonych przez Spółdzielnię, zachowali dotychczasową formę komunikacji telefonicznej tel. 55 6460600, elektronicznej: msm_malbork@wp.pl lub pocztowej, gdyż unikanie kontaktu bezpośredniego wpłynie na bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i pracowników Spółdzielni.

Zgłaszanie awarii:

 • w dni robocze w godz. 700-1800 –
  tel. 55 6460607,  55 6460608,  55 6460609;
 • w dni robocze od godziny 1800 oraz
  w soboty, niedziele i święta – tel. nr 691 430 217.

Jednocześnie informujemy, iż, w związku z brakiem możliwości spełnienia wymogów sanitarnych, kasa Spółdzielni będzie w dalszym ciągu nieczynna. Prosimy o dokonywanie wpłat za mieszkanie przelewem na indywidualne rachunki bankowe, których numery umieszczone są na przesyłanych Państwu wymiarach opłat. W dziale administracyjnym Sp-ni można otrzymać indywidualne blankiety opłat po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. 

Walne Zgromadzenie w 2020 r.

W związku z zapytaniami Spółdzielców o termin tegorocznego Walnego Zgromadzenia w związku z COVID-19, wyjaśniamy, iż regulują to zapisy art. 90 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 i 695).

„Art. 90. Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.”

Po unormowaniu sytuacji Zarząd MSM zwoła Walne Zgromadzenie, o czym wszyscy członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni w trybie określonym w Statucie MSM.