O spółdzielni

Zarząd

Grzegorz Kucman – Prezes Zarządu
Roman Milanowski – Zastępca Prezesa do spraw technicznych

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiesław Dolega
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Paweł Dziwosz
Sekretarz Rady Nadzorczej Marzena Kmiecińska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Andrzej Zięta
Przewodniczący Komisji GZM Jerzy Czarnecki
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej Mieczysław Roeding
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej Marek Wyżyn
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej Barbara Sawko
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji GZM Edmund Orłowski
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji GZM Beata Lewalska
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji GZM Adam Sikora

 

HistoriaHistoria powstania Malborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej sięga roku 1959 roku, kiedy to 2 kwietnia odbyło się pierwsze Zebranie Założycielskie Spółdzielni.
Gremium to przyjęło Statut nadało spółdzielni obowiązującą do dziś nazwę i dokonało wyboru Rady Nadzorczej, która w tym dniu ukonstytuowała się i rozdzieliła poszczególne funkcje poszczególnym członkom. W skład Rady Nadzorczej Malborskiej SM weszli:
Józef Karabowicz – przewodniczący RN, Benon Okruciński – zastępca przewodniczącego RN, Józef Więcławski – sekretarz RN, Antoni Krzemiński – członek RN, Czesław Mesyszyn – członek RN. W tym dniu Rada Nadzorcza powołała Zarząd MSM w następującym składzie:
Konstanty Szymański – przewodniczący, Grzegorz Andrzejak – zastępca przewodniczącego, Halina Chodorowicz – członek.
W dniu 3 lipca 1959 roku Sąd Powiatowy w Elblągu wydał postanowienie o wpisaniu MSM w Malborku do rejestru pod Nr R.S.368 oraz dokonał rejestracji pierwszego Statutu Spółdzielni.
Była to pierwsza i jedyna Spółdzielnia Mieszkaniowa w mieście, na którą spadło trudne zadanie zaspokojenia dużych potrzeb mieszkaniowych społeczności miasta.

W latach 60. zasiedlone zostały pierwsze budynki MSM. Z tamtych czasów pochodzą m.in. Domy przy ulicy Wareckiej, Kościuszki, Stare Miasto (dawniej osiedle XX-PRL), Narutowicza.
W latach 70. powstały budynki na Śródmieściu (ul. Jasna, Sienkiewicza, Mickiewicza, Jagiellońska). Znaczne ożywienie działalności inwestycyjnej MSM, nastąpiło w latach 80. i na początku lat 90. W tych latach powstało osiedle Południe oraz budynki przy ulicy Generała Grota Roweckiego, Wilczej, Orzeszkowej 7 i Orzeszkowej 1 (gdzie obecnie mieście się siedziba MSM).

Lata 90. przyniosły wiele zmian. W raz z nowym prawem spółdzielczym MSM uzyskała większą samodzielność i samorządność. W budownictwie pojawiły się nowoczesne technologie. Zmieniły się zasady zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Otrzymanie mieszkania spółdzielczego, uzależnione było od całkowitego sfinansowania kosztów budowy, co spowodowało, że na mieszkanie spółdzielcze nie mogły sobie pozwolić rodziny mniej zamożne.

Od końca lat 90. MSM nie buduje nowych budynków. Jej działalność skoncentrowana jest na utrzymaniu posiadanych zasobów w odpowiednim stanie technicznym. Podstawowym i najogólniej ujętym zadaniem spółdzielni jest zapewnienie użytkownikom lokali optymalnych warunków zamieszkania. Cel ten realizowany jest przez dział GZM. W działaniach bieżących wykorzystuje się własne służby remontowo-konserwacyjne.